REGULAMIN SZKOLEŃ

organizowanych przez SALVIO sp. z o.o.

1 Informacje ogólne
Niniejszy Regulamin Szkoleń (dalej: Regulamin) określa wzorzec możliwej do zawarcia pomiędzy Organizatorem a Usługobiorcą umowy o realizację szkolenia (dalej: Umowy) oraz sposób jej zawarcia.
Organizatorem szkoleń jest SALVIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-451) przy al. Zwycięstwa 96/98 (dalej: Organizator), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku (VIII Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem KRS 0000658515, posługującą się numerem NIP 5862313679, numerem REGON 366336794, z kapitałem zakładowym wynoszącym 12.000 zł.
Usługobiorcą w rozumieniu strony niniejszej umowy może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zgłasza uczestnika lub uczestników Szkolenia.
Konsumentem jest Usługobiorca będący osobą fizyczną zawierającą Umowę do celów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego).
Uczestnikiem szkolenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, pod warunkiem, iż nie posiada ona statutu Konsumenta. Oferta szkoleń nie jest skierowana do Konsumentów.
2 Przedmiot umowy
Organizator przeprowadza szkolenia w zakresie i terminie określonym w ofercie szkoleń zamieszczonej na stronie internetowej www.salvio.pl (dalej: Oferta).
Organizator wyznacza do realizacji szkolenia trenera lub trenerów o odpowiednim przygotowaniu merytorycznym, doświadczeniu oraz kompetencjach dydaktycznych.
Szkolenie może mieć charakter:
otwarty – to znaczy być przeznaczone dla osób, które zdecydują się skorzystać z publicznie dostępnej Oferty Organizatora,
zamknięty – to znaczy być kierowane dla osób, które w sposób indywidualny uzgadniają program szkolenia z Organizatorem oraz liczbę uczestników szkolenia.
W przypadku szkolenia o charakterze otwartym, minimalna liczba uczestników wymaganych do uruchomienia szkolenia wynosi 5. Maksymalna liczba osób, które mogą wziąć udział w szkoleniu otwartym wynosi 15 osób. W przypadku zgłoszenia się większej ilości osób decyduje kolejność wpływu zgłoszeń do Organizatora. Organizator zastrzega możliwość zwiększenia ilości uczestników szkolenia w szczególnych przypadkach.
W ramach Umowy Organizator zapewnia przygotowanie pomieszczenia dydaktycznego wyposażonego w odpowiedni sprzęt multimedialny, materiały szkoleniowe i poczęstunek w postaci bufetu kawowego w przerwach pomiędzy blokami szkolenia.
Bezpośrednio po przeprowadzeniu szkolenia Organizator wydaje uczestnikowi Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu. Warunkiem otrzymania Certyfikatu jest uczestnictwo w szkoleniu przez uczestnika.
Na uprzenią prośbę uczestnika szkolenia, skierowaną do Organizatora nie później niż na 3 dni robocze przez dniem szkolenia, Organizator umożliwia uczestnikowi przystąpienie do testu weryfikującego znajomość wiedzy obejmującej przedmiot szkolenia. Test składa się z zamkniętych pytań jednokrotnego wyboru. Wypełnienie testu przez uczestnika szkolenia nie jest obowiązkowe. W przypadku wypełnienia testu Organizator wydaje uczestnikowi szkolenia certyfikat potwierdzający posiadanie wiedzy z przedmiotu szkolenia wraz ze wskazaniem wyniku uzyskanego w skutek wypełnienia przez uczestnika szkolenia testu wiedzy. Wynik jest podawany w procentach, stanowi iloraz liczby uzyskanych przez uczestnika szkolenia punktów z tytułu udzielenia prawidłowych odpowiedzi i liczby wszystkich możliwych do uzyskania punktów w teście.
Uczestnik szkolenia może zostać poproszony przez Organizatora o wypełnienie testu lub ankiety w formie pisemnej, której celem będzie ocena organizacji, metodyki szkolenia oraz trenera lub trenerów prowadzących szkolenie. Dane te będą zbierane anonimowo wyłącznie celu zagwarantowania najwyższej jakości usług szkoleniowych przez Organizatora.
3 Sposób zawarcia umowy
Warunkiem koniecznym do zawarcia Umowy jest zapoznanie się przez Usługobiorcę z Regulaminem, jego akceptacja, wypełnienie zgłoszenia na wybrane przez uczestnika szkolenie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie z Ofertą i wciśnięcie przycisku „Zapisuję się na szkolenie”.
Wciśnięcie przycisku, o którym mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu skutkuje zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem a Usługobiorcą. Organizator potwierdza niezwłocznie fakt zawarcia umowy wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę w formularzu, o którym mowa w § 3 ust. 1. Do wiadomości e-mail dołączona jest treść regulaminu, który zaakceptował Usługobiorca.
Organizator przyjmuje zgłoszenia w trybie wskazanym w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu Szkoleń najpóźniej do 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wysłania zgłoszenia do Organizatora).
Organizator przyjmuje zgłoszenia po upływie terminu 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia w drodze telefonicznej, wysyłając za pośrednictwem poczty elektronicznej na podstawie rozmowy telefonicznej ofertę udziału w szkoleniu, która zainteresowany uczestnik potwierdza wypełniając formularz zgłoszenia. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, Organizator przesyła ostateczne potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia do udziału w szkoleniu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4 Sposób płatności
Organizator pobiera od Usługobiorcy wynagrodzenie za umożliwienie uczestnictwa w wybranym szkoleniu przez uczestnika szkolenia. Wysokość wynagrodzenia uiszczanego przez Usługobiorcę na rzecz Organizatora jest zgodna z ceną szkolenia wskazaną w Ofercie i stanowi iloczyn tej ceny i liczby zgłoszony przez Usługobiorcę uczestników szkolenia.
Wynagrodzenie pobierane przez Organizatora obejmuje: udział w szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych przygotowanych przez trenera, Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, przeprowadzenie opcjonalnego testu wiedzy uczestnika, wydanie certyfikatu potwierdzającego wiedzę uczestnika, koszt przygotowanych przez Organizatora posiłków (lub bufetu kawowego) – chyba, że opis szkolenia stanowi inaczej. Wynagrodzenie pobierane przez Organizatora nie obejmuje w szczególności kosztów zakwaterowania, dojazdu do miejsca w którym odbywa się szkolenie i kosztów związanych z parkingiem na terenie obiektu wykorzystywanego do realizacji szkolenia.
Usługobiorca uiszcza wynagrodzenie w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy: mBank S.A. 93 1140 2004 0000 3502 7664 3899. W tytule przelewu Usługobiorca podaje: nazwę Usługobiorcy, tytuł i datę szkolenia oraz liczbę uczestników szkolenia. W przypadku wystawienia przez Organizatora na rzecz Usługobiorcy faktury pro forma, w tytule przelewu należy podać dodatkowo numer tej faktury.
Płatności za szkolenie należy dokonać przelewem najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
W momencie zawarcia Umowy Organizator niezwłocznie wystawi fakturę VAT na rzecz Usługobiorcy. Usługobiorca wyraża zgodę na przesyłanie faktury. W przypadku Usługobiorcy będącego konsumentem, Organizator przekazuje paragon fiskalny osobie zapisanej przez Usługobiorcę w dniu szkolenia lub wysyła paragon fiskalny pocztą.
Podane ceny są kwotami brutto, które zawierają w sobie wszelkie daniny publicznoprawne oraz stanowią ostateczny koszt szkolenia.
5 Rozwiązanie umowy
W przypadku zawarcia Umowy strony ustalają, iż warunkiem realizacji świadczenia jest zebranie przez Organizatora ilości uczestników danego szkolenia w liczbie określonej w § 2 ust. 4 Regulaminu. W przypadku zebrania niewystarczającej ilości uczestników szkolenia przez Organizatora, Umowa ulega rozwiązaniu.
W przypadkach wynikających z siły wyższej względem Organizatora, może on najpóźniej w terminie 3 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia, wskazać inne miejsce jego przeprowadzenia, lecz nadal w obrębie miejscowości w której znajduje się dotychczas wskazywane przez niego miejsce.
Organizator zastrzega sobie także prawo do wyznaczenia zastępstwa względem deklarowanego trenera szkolenia w przypadku, gdy trener nie będzie mógł prowadzić szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.
W przypadkach, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2 Regulaminu Usługobiorcy, którzy zawarli Umowę z Organizatorem, zostaną o tym fakcie poinformowani niezwłocznie, za pomocą wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej bądź telefonicznie – wykorzystywane będą dane wskazane w formularzu zgłoszeniowym przez Usługobiorcę.
W przypadkach o których mowa w § 5 ust. 1 i 2, Organizator zwraca pobrane wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 w terminie do 3 dni roboczych od dnia rozwiązania umowy.
Usługobiorca nie może domagać się rekompensaty za szkody bądź utracone korzyści wynikłe z powodu odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia.
6 Odstąpienie od Umowy
Usługobiorcy niebędącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy wyłącznie za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej biuro@odo360.pro. Odstąpienie od Umowy przez takiego Usługobiorcę następuje w chwili potwierdzenia otrzymania oświadczenia woli Usługobiorcy przez Organizatora.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem w terminie do 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia, uiszczone na rzecz Organizatora wynagrodzenie zostanie przez niego zwrócone w całości na rachunek bankowy, który Usługobiorca wykorzystał do uiszczenia wynagrodzenia z tytułu zawarcia Umowy.
W przypadku odstąpienia od Umowy przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia, Usługobiorca jest zobowiązany do uiszczenia Organizatorowi wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 w wysokości wynoszącej 50% tego wynagrodzenia. Jeśli Organizator uzna, iż odstąpienie od Umowy przez Usługobiorcę nastąpiło w przypadku szczególnym, Organizator może podjąć decyzję o całkowitym odstąpieniu od pobrania przysługującego mu wynagrodzenia.
Całkowita lub częściowa nieobecność na szkoleniu uczestnika, którego szkolenie zostało opłacone przez Usługobiorcę, nie stanowi podstawy do roszczenia zwrotu całości lub części należności za szkolenie wobec Organizatora.
7 Dane osobowe
Organizator gwarantuje ochronę wszelkich pozyskanych przez niego danych osobowych. Dane osobowe Usługobiorcy (w przypadku gdy jest osobą fizyczną) oraz wskazanych przez niego uczestników szkolenia będą przetwarzane w celu realizacji Umowy. Podanie danych osobowych uczestników szkolenia przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia.
Administratorem danych osobowych jest SALVIO sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy al. Zwycięstwa 96/98. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mogą kontaktować się z powołanym przez Organizatora Administratorem Bezpieczeństwa Informacji za pośrednictwem wiadomości wysyłanych na adres poczty elektronicznej abi@salvio.topnow.pl lub kierując adresowaną do niego korespondencję pisemną na adres Organizatora.
Organizator oferuje Usługobiorcom oraz uczestnikom szkolenia możliwość dodatkowego wyrażenia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celu informowania o innych szkoleniach oferowanych przez Organizatora w przyszłości na warunkach określanych odrębnie, poza Regulaminem.
Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez SALVIO sp. z o.o. ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
8 Wyłączenia
Organizator oświadcza, iż oferowane przez niego szkolenia są oparte o najlepszą i najbardziej aktualną wiedzę posiadaną przez trenerów je prowadzących oraz potwierdził ich kwalifikacje.
Szkolenie będące przedmiotem umowy nie stanowi porady prawnej a prezentowane w jego przebiegu treści i poglądy prawne mają na celu rozwiązywanie abstrakcyjnych problemów prawnych i organizacyjnych, które odnoszą się do hipotetycznych stanów faktycznych. Sposoby rozwiązywania poruszanych problemów są autorskimi rozwiązaniami trenerów prowadzących szkolenia i mogą być zależne od wielu zmiennych zawartych w abstrakcyjnych stanach faktycznych. Uczestnicy szkolenia oraz Usługobiorcy nie będą traktować prezentowanych treści jako jakiejkolwiek formy doradztwa.
Przekazywane przez Organizatora lub trenerów prowadzących szkolenia w ramach Umowy materiały dydaktyczne mają charakter opracowań teoretycznych i nie stanowią wiążących rozwiązań podejmowanych problemów prawnych, lecz stanowią jedynie propozycję rozwiązania wynikającą z najlepszej wiedzy Organizatora oraz przygotowującego materiały trenera.
Organizator informuje, iż nie jest instytucją szkoleniową w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
9 Reklamacje
Organizator ma obowiązek zrealizować Umowę w sposób wolny od wszelkich wad, w tym wad prawnych.
Usługobiorca może w ciągu trzech dni roboczych od dnia realizacji przedmiotu Umowy składać reklamacje dotyczące szkolenia lub procesu związanego z zawieraniem Umowy opisanego w Regulaminie.
W celu złożenia reklamacji Usługobiorca wysyła je w formie pisemnej na adres Organizatora lub w formie wiadomości wysłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@salvio.topnow.pl. Składana reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Usługobiorcy będącego konsumentem, przedmiotu reklamacji oraz żądania związanego z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Organizator wezwie Usługobiorcę będącego konsumentem do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania
Organizator ustosunkowuje się do kompletnej reklamacji zgłoszonej przez Usługobiorcę w ciągu 30 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
10 Postanowienia końcowe
Niniejszy regulamin obowiązuje w stosunku do Umów zawieranych od dnia 19 września 2017 r.
Organizator nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
Wszelkie spory związane z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Organizatora.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego