Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. imienia i nazwiska oraz adresu e-mail przez SALVIO sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-451) przy Al. Zwycięstwa 96/98 (dalej: SALVIO) w celu przesyłania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na podany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych (w tym marketingowych, promocyjnych) dotyczących SALVIO. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie mi przez SALVIO informacji handlowych (w tym marketingowych, promocyjnych) dotyczących SALVIO za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na podany przeze mnie adres e-mail. Przyjmuję do wiadomości, że mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; (dalej: Rozporządzenie), SALVIO sp. z o.o. przekazuje informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych podanych powyżej:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SALVIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-451) przy Al. Zwycięstwa 96/98, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku (VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem KRS 0000658515, NIP 5862313679, REGON 366336794, kapitał zakładowy 12.000 zł (dalej jako SALVIO);

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez SALVIO w celu przesyłania informacji handlowych (w tym marketingowych, promocyjnych) SALVIO za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na podany adres e-mail, na podstawie Pani/Pana zgody;

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez SALVIO do czasu wycofania zgody na przesyłanie informacji handlowej przez SALVIO za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na podany adres e-mail;

  4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej/jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej/jego danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora danych. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza Rozporządzenie;

  5. SALVIO może udostępnić Pani/Pana dane osobowe swoim podwykonawcom, którym powierza przetwarzanie tych danych np. dostawcom usług IT, usług hostingowych, jak również podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa, np. organom ścigania. SALVIO nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

  6. SALVIO nie wykorzystuje zautomatyzowanych systemów do podejmowania wobec Pani/pana decyzji (w tym do profilowania).