Inspektor ochrony danych

W ramach Umowy Zleceniobiorca będzie świadczyć następujące usługi – poprzez wyznaczonego Inspektora:

 

Informowanie Zleceniodawcy oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe,
o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów polskich lub Unii Europejskiej o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie

 

Monitorowanie zgodności z RODO i innymi przepisami polskimi lub Unii Europejskiej o ochronie danych oraz politykami Zleceniodawcy w dziedzinie ochrony danych osobowych,
w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty

 

Udzielanie na żądanie Zleceniodawcy zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO

 

Współpraca z organem nadzorczym tj. Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej: Organ nadzorczy)

 

Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach

 

Weryfikacja przestrzegania RODO i innych przepisów polskich lub Unii Europejskiej
o ochronie danych przez Zleceniodawcę, w szczególności jeżeli chodzi o identyfikowanie ryzyka związanego z przetwarzaniem, o jego ocenę pod kątem źródła, charakteru, prawdopodobieństwa i wagi zagrożenia oraz o najlepsze praktyki pozwalające zminimalizować to ryzyko

 

Informowanie, doradzanie i rekomendowanie określonych działań
Zleceniodawcy , w tym w przedmiocie wdrożenia odpowiednich i skutecznych środków technicznych i organizacyjnych mających zabezpieczyć dane osobowe

 

Prowadzenie, w imieniu Zleceniobiorcy, rejestru czynności przetwarzania danych i/lub rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania

 

Szkolenie personelu pracowniczego uczestniczącego w operacjach przetwarzania danych

 

Przeprowadzenie sprawdzającego audytu weryfikacyjnego. Celem jest eliminacja obszarów wymagających zmian oraz wykazanie uchybień dotyczących obecnych praktyk

Zainteresowany?

Napisz do nas