Regulamin zamkniętego szkolenia z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) dla Związku Agentów i Morskich Przedsiębiorstw Rekrutacyjnych organizowanego przez SALVIO Sp. z o.o.

§ 1
Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin) określa wzorzec możliwej do zawarcia pomiędzy Organizatorem a Usługobiorcą umowy o realizację szkolenia (dalej: Umowy) oraz sposób jej zawarcia.

 2. Organizatorem szkoleń jest SALVIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-451) przy al. Zwycięstwa 96/98 (dalej: Organizator), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku (VIII Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem KRS 0000658515, posługującą się numerem NIP 5862313679, numerem REGON 366336794, z kapitałem zakładowym wynoszącym 12.000 zł.

 3. Usługobiorcą w rozumieniu strony niniejszej Umowy może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zgłasza uczestnika lub uczestników Szkolenia.

 4. Usługobiorcą może być wyłącznie podmiot, który należy do Związku Agentów i Morskich Przedsiębiorców Rekrutacyjnych, wpisanego do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku (VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem KRS 0000243308. Oferta nie jest skierowana dla usługobiorców spoza ww. Związku.

 5. Konsumentem jest Usługobiorca będący osobą fizyczną zawierającą Umowę do celów niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego).

 6. Uczestnikiem szkolenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, pod warunkiem, iż nie posiada ona statusu Konsumenta. Oferta szkoleń nie jest skierowana do Konsumentów.

§ 2
Przedmiot umowy

 1. Przedmiotem Umowy jest szkolenie dotyczącego tematyki prawa ochrony danych osobowych, zwane dalej „Szkoleniem”.

 2. Organizator przeprowadzi Szkolenie w terminie 9 listopada 2017 r. w Sali Morskiej Pomorskiego Parku Naukowo Technologicznego w Gdyni (81-451) przy al. Zwycięstwa 96/98.

 3. Godziny trwania Szkolenia, a także jego tematykę i harmonogram reguluje program Szkolenia, stanowiący załącznik do Regulaminu.

 4. Organizator wyznacza do realizacji szkolenia trenera lub trenerów o odpowiednim przygotowaniu merytorycznym, doświadczeniu oraz kompetencjach dydaktycznych.

 5. W ramach Umowy Organizator zapewnia przygotowanie pomieszczenia dydaktycznego wyposażonego w odpowiedni sprzęt multimedialny, materiały szkoleniowe, a także 2 przerwy kawowe i jedną przerwę obejmującą poczęstunek dla każdego z uczestników szkolenia.

 6. Bezpośrednio po przeprowadzeniu szkolenia Organizator wydaje uczestnikowi Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu. Warunkiem otrzymania Certyfikatu jest uczestnictwo w szkoleniu przez uczestnika.

 7. Uczestnik szkolenia może zostać poproszony przez Organizatora o wypełnienie testu lub ankiety w formie pisemnej, której celem będzie ocena organizacji, metodyki szkolenia oraz trenera lub trenerów prowadzących szkolenie. Dane te będą zbierane anonimowo wyłącznie celu zagwarantowania najwyższej jakości usług szkoleniowych przez Organizatora.

§ 3
Sposób zawarcia umowy

 1. Warunkiem koniecznym do zawarcia Umowy jest wykonanie wszystkich poniższych czynności:

  1. zapoznanie się przez Usługobiorcę z Regulaminem i jego akceptacja,

  2. wypełnienie zgłoszenia na Szkolenie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://salvio.pl/product/szkolenie-zamkniete-apmar/, po uprzednim wpisaniu hasła udostępnionego przez Organizatora,

  3. wciśnięcie przycisku „Zapisuję się na szkolenie” na stronie z lit. b.

 2. Wciśnięcie przycisku, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. c Regulaminu skutkuje zawarciem umowy pomiędzy Organizatorem a Usługobiorcą. Organizator potwierdza niezwłocznie fakt zawarcia umowy wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę w formularzu, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. b, dołączając do wiadomości treść zaakceptowanego Regulaminu.

 3. Organizator przyjmuje zgłoszenia w trybie wskazanym w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu najpóźniej do 2 dni roboczych przed terminem Szkolenia (liczy się data wysłania zgłoszenia do Organizatora).

 4. Organizator przyjmuje zgłoszenia po upływie 2 dni roboczych przed terminem Szkolenia w drodze telefonicznej, wysyłając za pośrednictwem poczty elektronicznej na podstawie rozmowy telefonicznej ofertę udziału w szkoleniu, która zainteresowany uczestnik potwierdza wypełniając formularz zgłoszenia. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, Organizator przesyła ostateczne potwierdzenie o przyjęciu zgłoszenia do udziału w szkoleniu za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 4
Wynagrodzenie i sposób płatności

 1. Organizator pobiera od Usługobiorcy wynagrodzenie za umożliwienie uczestnictwa w Szkoleniu przez uczestnika szkolenia.

 2. Wysokość wynagrodzenia za udział jednego uczestnika wynosi 184,50 PLN.

 3. Wysokość wynagrodzenia uiszczanego przez Usługobiorcę na rzecz Organizatora stanowi iloczyn wynagrodzenia za udział jednego uczestnika i liczby zgłoszonych przez Usługobiorcę uczestników szkolenia.

 4. Wynagrodzenie pobierane przez Organizatora obejmuje:

  1. udział w szkoleniu,

  2. komplet materiałów szkoleniowych przygotowanych przez trenera,

  3. Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,

  4. koszt przygotowanych przez Organizatora posiłków (lub bufetu kawowego)

 5. Wynagrodzenie pobierane przez Organizatora nie obejmuje w szczególności:

  1. kosztów zakwaterowania,

  2. kosztów związanych z parkingiem na terenie obiektu wykorzystywanego do realizacji szkolenia.

 6. Usługobiorca uiszcza wynagrodzenie w jednej z dwóch form:

  1. przelewu bankowego na rachunek bankowy: mBank S.A. 93 1140 2004 0000 3502 7664 3899. W tytule przelewu Usługobiorca podaje: nazwę Usługobiorcy, liczbę uczestników szkolenia oraz dopisek: „Szkolenie APMAR”.

  2. płatności online realizowanych z użyciem usługi PayU, udostępnianej na stronie Organizatora jednorazowo i niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia na szkolenie w trybie, o którym mowa w § 3 ust. 1.

 1. W przypadku wystawienia przez Organizatora na rzecz Usługobiorcy faktury pro forma, w tytule przelewu lub komentarzu do płatności PayU należy podać dodatkowo numer tej faktury.

 2. W momencie zawarcia Umowy, Organizator niezwłocznie wystawi fakturę VAT na rzecz Usługobiorcy. Usługobiorca wyraża zgodę na przesyłanie faktury.

 3. Usługodawca jest zobowiązany do opłacenia wynagrodzenia Organizatorowi w terminie:

  1. W przypadku płatności przelewem bankowym: w terminie wskazanym na fakturze VAT, lecz nie krótszym niż 5 dni

  2. W przypadku płatności za pośrednictwem usługi PayU: najpóźniej na 2 dni przed terminem Szkolenia.

 4. Podane ceny są kwotami brutto, które zawierają w sobie wszelkie daniny publicznoprawne oraz stanowią ostateczny koszt szkolenia.

§ 5
Rozwiązanie umowy

 1. W przypadkach wynikających z siły wyższej względem Organizatora, może on najpóźniej w terminie 3 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia, wskazać inne miejsce jego przeprowadzenia, lecz nadal na terenie miejscowości, w której Szkolenie miało się pierwotnie odbywać.

 2. Organizator zastrzega sobie także prawo do wyznaczenia zastępstwa względem deklarowanego trenera szkolenia w przypadku, gdy trener nie będzie mógł prowadzić szkolenia z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 3. W przypadkach, o którym mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu Usługobiorcy, którzy zawarli Umowę z Organizatorem, zostaną o tym fakcie poinformowani niezwłocznie, za pomocą wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej bądź telefonicznie. Do kontaktowania się będą wykorzystywane dane wskazane w formularzu zgłoszeniowym przez Usługobiorcę.

 4. W przypadkach o których mowa w § 5 ust. 1, Organizator zwraca pobrane wynagrodzenie, o którym mowa w § 4 w terminie do 3 dni roboczych od dnia rozwiązania umowy.

 5. Usługobiorca nie może domagać się rekompensaty za szkody bądź utracone korzyści wynikłe z powodu odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia.

§ 6
Odstąpienie od Umowy

 1. Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy.

 2. Całkowita lub częściowa nieobecność na szkoleniu uczestnika, którego szkolenie zostało opłacone przez Usługobiorcę, nie stanowi podstawy do roszczenia zwrotu całości lub części należności za szkolenie wobec Organizatora.

§ 7
Dane osobowe

 1. Organizator gwarantuje ochronę wszelkich pozyskanych przez niego danych osobowych. Dane osobowe Usługobiorcy (w przypadku gdy jest osobą fizyczną) oraz wskazanych przez niego uczestników szkolenia będą przetwarzane w celu realizacji Umowy. Podanie danych osobowych uczestników szkolenia przez Usługobiorcę jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia.

 2. Administratorem danych osobowych jest SALVIO sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy al. Zwycięstwa 96/98. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane mogą kontaktować się z powołanym przez Organizatora Administratorem Bezpieczeństwa Informacji za pośrednictwem wiadomości wysyłanych na adres poczty elektronicznej abi@salvio.pl lub kierując adresowaną do niego korespondencję pisemną na adres Organizatora.

 3. Organizator oferuje Usługobiorcom oraz uczestnikom szkolenia możliwość dodatkowego wyrażenia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w celu informowania o innych szkoleniach oferowanych przez Organizatora w przyszłości na warunkach określanych odrębnie, poza Regulaminem.

 4. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez SALVIO sp. z o.o. ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 8
Wyłączenia

 1. Organizator oświadcza, iż oferowane przez niego szkolenia są oparte o najlepszą i najbardziej aktualną wiedzę posiadaną przez trenerów je prowadzących oraz potwierdził ich kwalifikacje.

 2. Szkolenie będące przedmiotem umowy nie stanowi porady prawnej a prezentowane w jego przebiegu treści i poglądy prawne mają na celu rozwiązywanie abstrakcyjnych problemów prawnych i organizacyjnych, które odnoszą się do hipotetycznych stanów faktycznych. Sposoby rozwiązywania poruszanych problemów są autorskimi rozwiązaniami trenerów prowadzących szkolenia i mogą być zależne od wielu zmiennych zawartych w abstrakcyjnych stanach faktycznych. Uczestnicy szkolenia oraz Usługobiorcy nie będą traktować prezentowanych treści jako jakiejkolwiek formy doradztwa.

 3. Przekazywane przez Organizatora lub trenerów prowadzących szkolenia w ramach Umowy materiały dydaktyczne mają charakter opracowań teoretycznych i nie stanowią wiążących rozwiązań podejmowanych problemów prawnych, lecz stanowią jedynie propozycję rozwiązania wynikającą z najlepszej wiedzy Organizatora oraz przygotowującego materiały trenera.

 4. Organizator informuje, iż nie jest instytucją szkoleniową w rozumieniu z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001).

§ 9
Reklamacje

 1. Organizator ma obowiązek zrealizować Umowę w sposób wolny od wszelkich wad, w tym wad prawnych.

 2. Usługobiorca może w ciągu trzech dni roboczych od dnia realizacji przedmiotu Umowy składać reklamacje dotyczące szkolenia lub procesu związanego z zawieraniem Umowy opisanego w Regulaminie.

 3. W celu złożenia reklamacji Usługobiorca wysyła je w formie pisemnej na adres Organizatora lub w formie wiadomości wysłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@salvio.pl.

 4. Składana reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Usługobiorcy będącego konsumentem, przedmiotu reklamacji oraz żądania związanego z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Organizator wezwie Usługobiorcę będącego konsumentem do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

 5. Organizator ustosunkowuje się do kompletnej reklamacji zgłoszonej przez Usługobiorcę w ciągu 30 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

 2. Wszelkie spory związane z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Organizatora.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego

Załącznik do Regulaminu: Program szkolenia

 • 10.00 Rozpoczęcie szkolenia
 • 10.00 Wprowadzenie (RODO i projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych)
 • 11.15 Branżowe kodeksy postępowania
 • 11.30 Przerwa kawowa
 • 11.50 Administracja i powierzanie przetwarzania danych
 • 12.35 Przekazywanie danych osobowych
 • 13.20 Przerwa kawowa
 • 13.40 Pozyskiwanie danych kandydatów do pracy
 • 14.10 Obrót danymi kandydatów do pracy
 • 15.10 Panel dyskusyjny
 • 15.35 Sesja pytań
 • 16.00 Zakończenie szkolenia