W przypadku, gdy powierzą nam Państwo pełnienie funkcji zewnętrznego Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) oferujemy:

 • Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych

 • Sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdań dla Administratora Danych Osobowych (ADO)

 • Informowanie ADO o przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa lub naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych w organizacji

 • Nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji przetwarzania danych osobowych w organizacji, szczególnie Polityki BezpieczeństwaInstrukcji

 • Zapewnienie, że wszystkie osoby, które zostały upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych, zostaną zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych

 • Prowadzenie jawnego rejestru zbiorów danych administrowanych przez ADO

 • Prowadzenie na rzecz ADO ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

 • Prowadzenie rejestru szkoleń osób upoważnionych przez ADO do przetwarzania danych osobowych

 • Weryfikację projektowanych i planowanych w organizacji procesów i produktów/ usług pod kątem zgodności z przepisami ochrony danych osobowych

 • Nadzór oraz kontrolę czynności i sposobu wykonywania obowiązków przez ASI

 • Przeprowadzanie czynności kontrolnych względem podmiotów, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych lub względem odbiorców danych osobowych – jeśli czynności takie są możliwe na podstawie zawartej umowy

 • Inne zadania wynikające bezpośrednio z przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych

W przypadku gdy powierzą nam Państwo pełnienie funkcji zewnętrznego Administratora Systemów Informatycznych (ASI), oferujemy:

 • Zarządzanie i administrowanie systemami informatycznymi w sposób zgodny
  z wymaganiami ochrony danych osobowych

 • Stanie na straży przestrzegania opracowanych dla systemu procedur operacyjnych i bezpieczeństwa. Dzięki naszym szkoleniom Państwa pracownicy będą bardziej świadomi zagrożeń, co przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych

 • Dokładną kontrolę przepływu informacji pomiędzy systemem informatycznym, a siecią publiczną. Dokładamy wszelkich starań, aby nie dopuścić do wycieku danych oraz uniemożliwić dostęp do nich przez nieautoryzowane osoby

 • Zarządzanie ewidencją pracowników uprawnionych do przetwarzania danych osobowych. Zarejestrujemy i wyrejestrujemy użytkowników, a także dokonamy zmiany uprawnień na podstawie zaakceptowanych wniosków, wydanych przez osobę upoważnioną przez Państwa firmę

 • Utrzymanie systemu informatycznego w należytej sprawności technicznej. Zmniejszymy ryzyko awarii do minimum, co przełoży się na skrócenie czasu, kiedy nie będziecie Państwo mogli korzystać z dowolnej usługi

 • Archiwizację danych, z uwzględnieniem ważności archiwizowanej informacji. Dbamy o to, by najważniejsze pliki były archiwizowane ze zwiększoną częstotliwością

 • Sprawdzanie poprawności sporządzanych kopii zapasowych. Zyskają Państwo dzięki temu pewność, iż w razie wystąpienia awarii, przywracanie pracy nastąpi w najkrótszym, możliwym czasie

 • Przeprowadzanie okresowych przeglądów i konserwacji, zgodnie z przekazanymi przez Państwa procedurami. Jeśli nie posiadacie Państwo takich procedur, pomożemy w ich opracowaniu w zakresie zarządzania danymi osobowymi, m.in. w systemach informatycznych, aplikacjach czy elektronicznych nośnikach informacji

 • Sporządzenie dokumentacji oraz ewidencję sprzętu i oprogramowania niezbędnego do sprawnej obsługi serwisowej i administracyjnej. W każdej chwili będziecie Państwo mieli do niej dostęp

 • Utylizację nośników zawierających dane osobowe, a także sprzętu komputerowego
  w sposób zgodny z wymaganiami ustawy o ochronie danych osobowych

Obsługa IT i wymierne korzyści dla Państwa:

 • Posiadamy wykwalifikowany zespół pracowników do Państwa dyspozycji, zarówno podczas konsultacji telefonicznych, jak i osobistych – w zależności od sytuacji

 • Dostosujemy infrastrukturę teleinformatyczną do wymagań związanych z ochroną danych osobowych

 • Zapewniamy pomoc techniczną na wypadek usterki sprzętu lub oprogramowania

 • Monitoring i stały dyżur naszych pracowników zapewnia błyskawiczną reakcję na kluczowe problemy

 • Zainstalujemy odpowiednio dobrany program antywirusowy dla Państwa systemów

 • Zapewniamy szkolenia oraz konsultacje w zakresie oprogramowania i urządzeń, które zostały przez nas wdrożone, zainstalowane bądź skonfigurowane

 • Doradzamy i udzielamy konsultacji w zakresie planowania nowych rozwiązań oraz przedsięwzięć informatycznych

 • Dokonujemy optymalizacji wyposażenia informatycznego i aktualnie posiadanego sprzętu komputerowego. Przeprowadzamy odpowiednie testy, wskazując potencjalne obszary, wymagające skorygowania

 • Opracowujemy na życzenie Klienta raporty z przeprowadzonych czynności, prezentujące etapy działań oraz wyniki przeprowadzanych prac

Oferujemy Państwu wdrożenie następujących rozwiązań:

 • Serwer plików

 • Serwer poczty

 • Serwer pracy grupowej

 • Serwer księgowości

 • Router sieciowy

 • Serwer domeny

 • Serwer archiwizacji

 • Serwer dla dysku w chmurze (działający podobnie do płatnych usług, takich jak Dropbox czy OneDrive)

Zaufali Nam:

Zainteresowany?