10 kroków, które pomogą dostosować system IT do RODO

10 kroków, które pomogą dostosować system IT do RODO

Na fali popu­lar­no­ści tema­ty­ki jaką jest ochro­na danych oso­bo­wych, chciał­bym dzi­siaj podzie­lić się z czy­tel­ni­ka­mi kil­ko­ma uwa­ga­mi na temat tego jak w prak­ty­ce radzić sobie z sys­te­ma­mi infor­ma­tycz­ny­mi prze­twa­rza­ją­cy­mi dane

Relacja z CONFidence 2018

Relacja z CONFidence 2018

W kwiet­niu po raz dru­gi zapra­sza­łem czy­tel­ni­ków blo­ga do udzia­łu w kon­fe­ren­cji CONFidence. I tak jak wspo­mi­na­łem, tym razem nie mogłem się tam wybrać oso­bi­ście – do Krakowa wybra­ła się

Kiedy system IT staje się „zgodny z RODO”?

Kiedy system IT staje się „zgodny z RODO”?

Rewolucja w ochro­nie danych, koniecz­ność dosto­so­wa­nia sys­te­mów IT do wymo­gów ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie danych potocz­nie nazy­wa­ne­go RODO czy wresz­cie strach przed poten­cjal­na moż­li­wo­ścią nało­że­nia sank­cji w posta­ci kar finan­so­wych

RODO. Róg obfitości czy puszka Pandory?

RODO. Róg obfitości czy puszka Pandory?

Po długich negocjacjach, w grudniu 2015 roku doszło do zawarcia porozumienia w sprawie uchwalenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w Unii Europejskiej, czyli RODO. Doprowadzi to do powszechnej standaryzacji europejskiego